BABY AQUA baby svømning herning bad svømmehal

TIDER FOR BABY AQUA

Aqua for de helt små børn

Baby aqua tider

Hver tors­dag     11.00 til 11.30 ca.

 

EKSTRA OPLYSNINGER
Der er ikke Baby-aqua i sko­ler­nes som­mer- og jule­fe­rie.

 

Aqua for de små, er plask på et hold for baby­er og deres for­æl­dre. Der sæt­tes fokus på til­væn­ning og tryg­hed i vand. Dette gør, at for­æl­dre og børn udvik­ler stør­re tryg­hed med ophold i vand sene­re i livet.

 

Det fore­går i varmvands­bas­si­net, hvor van­det er ca. 33 gra­der. Det dej­ligt var­me vand giver baby­en den sam­me følel­se af tryg­hed, som den har haft i mode­rens mave under gravi­di­te­ten.

I hver lek­tion præ­sen­te­res bør­ne­ne for basa­le ele­men­ter inden­for san­se­mo­to­risk sti­mu­li. Vandet sti­mu­le­rer bar­nets san­ser som f.eks. Syn, lugt, hørel­se, balan­ce og koor­di­na­tion.

De små får rørt sig og brugt mus­k­ler­ne, uden at bela­ste led­dene. For at mind­ske risi­ko­en for »uheld« i van­det, skal din baby være i ført bade­buk­ser med tæt­slut­ten­de ela­stik rundt om mave, ryg og lår.