Du kan stadig nå at deltage

4. marts 2019

Vi er nu gået ind i den sid­ste måned af den natio­na­le SWIMTAG kon­kur­ren­ce. Husk at alle der gen­nem­fø­rer, del­ta­ger i lod­træk­nin­gen om hoved­præ­mi­en. Find mere info­ma­tion HER.

Læs mere

En inspirerende aften

4. decem­ber 2018

Personalet øver jævn­ligt, for at være skar­pe i en uhelds­si­tu­a­tion. Fredag den 30. novem­ber var per­so­na­let sam­let til en opfrisk­ning, både på land og i van­det. Der var prak­ti­ske øvel­ser med HLR, hjer­testar­ter og for­skel­li­ge uhelds­si­tu­a­tio­ner. En inspi­re­ren­de aften, hvor man­ge for­skel­li­ge situ­a­tio­ner blev gen­nem­gå­et og afprø­vet

Læs mere