kamerarum-med-martin

BADESIKKERHED

Et øje­bliks uop­mærk­som­hed er nok til at det går galt,
der­for læs, hvor­dan du gør dit besøg til en sik­ker for­nø­jel­se – tryk på det­te link og læs fol­der.

Politiets gennemgang af gæsternes sikkerhed

Politiet har gen­nem­gå­et pro­ce­du­re og sik­ker­heds­ud­styr ved­rø­ren­de gæster­nes sik­ker­hed og de fandt intet at påta­le.

 

Husk de vigtige baderegler – det gælder din sikkerhed

 • Bad aldrig ale­ne.
 • Børn, der ikke kan svøm­me, skal mindst bru­ge svøm­me­vin­ger og bæl­te – og være under kon­stant opsyn af en vok­sen.
 • Bad ikke, når du er for­pu­stet eller har ind­ta­get alko­hol.
 • Konkurrer aldrig i, hvor læn­ge du kan ophol­de dig med hove­d­et under vand.
 • Undersøg vand­dyb­den før et hoved­spring.
 • Tryk ikke andre ned i van­det.
 • Skub ikke andre i van­det.
 • Epileptikere og baden­de med dår­ligt hjer­te skal være under kon­stant opsyn af en hjæl­per.
 • Sidst, men ikke mindst: Lær at svøm­me.

Offentlige badere

Om opsyn og sik­ker­hed i den offent­li­ge bade­tid.

 

Drukneulykker opsyn, og sik­ker­hed
Det er sjovt, men altid far­ligt – at lege ved vand. Det være sig uden­dørs, ved hav eller sø, som inden­dørs i en svøm­me­hal.
Hvert år druk­ner der børn og voks­ne i lan­dets svøm­me­hal­ler – og du kan selv gøre meget, for at det ikke sker.
Send aldrig dine børn, eller andre der ikke er sta­bi­le svøm­me­re, ale­ne i svøm­me­hal­len.
Lad aldrig dine børn være uden dit opsyn når de er i svøm­me­hal­len.
Et øje­bliks uop­mærk­som­hed er nok til at det går galt.

 

I Herning Svømmehal er der altid per­so­na­le til­ste­de, når der er offent­lig bad­ning men ikke ved alle bas­si­ner.
Svømmehallens per­so­na­le gør alt hvad der er muligt, for at und­gå at der sker druk­neu­lyk­ker, men de kan ikke se alt hvert sekundt.

At bade på eget ansvar i en svøm­me­hal bety­der, at du selv har ansva­ret for din egen sik­ker­hed.
Læg ikke ansvar over på andre, hel­ler ikke stør­re søsken­de. Gør du det, er dine børn i risi­ko­grup­pen.

 

Personalet i Herning Svømmehal hen­ter årligt unge som ældre op af bas­si­net, der er i en nær­d­ruk­ne­si­tu­a­tion.

 

Faremomenter
Personalet har opmærk­som­he­den sam­let om de gæster­ne der er i hal­len. Ikke kun dem der er i van­det, men også dem som bevæ­ger sig rundt på bas­sinkan­ten, de kan nem­lig også kom­me til ska­de, eller gøre ska­de på andre. Fx. ved at sprin­ge i van­det fra sider­ne, og ram­me ned i en svøm­men­de.

 

Tidligere druk­neu­lyk­ker har vist, at en druk­neu­lyk­ke oftest opstår:

 • når baden­de kon­kur­re­rer i at hol­de sig under van­det i længst tid
 • hvis man med tvang hol­der hin­an­den ned under van­det
 • når en ikke habil svøm­mer bli­ver svøm­met ned eller ind i
 • når ikke habi­le svøm­me­re ikke hol­des under opsyn af pårø­ren­de
 • når en baden­de får et ilde­be­fin­den­de.

 

Epilepsi
Epilepsikere er en meget udsat grup­pe ved bad­ning, og har du epi­lepsi, skal du altid lave en afta­le med en god ven, om at hol­de øje med sig. Et epi­lep­tisk anfald udløst i vand, vil altid med­fø­re at ved­kom­men­de går til bunds, hvis ikke der gri­bes ind.

 

 • Personalet 
 • er uddan­ne­de og træ­ne­de i, at for­ud­se far­li­ge situ­a­tio­ner og vil gri­be ind,  hvis de ser optræk til noget far­ligt
 • mini­me­rer risi­ko­en for, at en nær­d­ruk­neu­lyk­ke får en tragisk udgang
 • yder en kva­li­fi­ce­ret ind­sats, når ulyk­ken er ude
 • er træ­ne­de i at bru­ge svøm­me­hal­lens sik­ker­heds­ud­styr
 • kan ikke garan­te­re alle bade­res sik­ker­hed
 • er ingen garan­ti imod druk­neu­lyk­ker
 • ser ikke alt hvert sekund

 

Ansvar ved udlån af svøm­me­hal­len

sikkerhed

Foreninger og grupper

Svømmehallen påta­ger sig ikke ansva­ret for til­syn med skolers/klubbers/institutioners børn og unge. Lederen/bestyrelsen/institutionen har det ful­de til­syn og ansvar.

 

Det er låners ansvar, at der er et for­nø­de­nt opsyn med de baden­de. Herning Svømmehal er udlå­ner og har intet ansvar for de baden­de.
Herning Svømmehal har ansvar for at vand­kva­li­te­ten og hygiej­nen er i orden og at byg­nin­ger, inven­tar og udstyr er i brug­bar stand.

 

Yderligere reg­ler for for­e­nin­ger og grup­per er beskre­vet her­un­der.

 

Informationen
Umiddelbar efter ind­gan­gen i recep­tio­nen, kan du hen­ven­der dig ved ankom­sten til svøm­me­hal­len. Personalet tager imod- og sæl­ger bil­let­ter samt hjæl­per med prak­ti­ske for­hold.

 

Omklædning og gar­dero­be
Tøj må ikke læg­ge på bæn­ke­ne i omklæd­nings­rum­me­ne. Det skal enten hæn­ges op på kna­ger­ne i omklæd­nings­rum, eller læg­ges i ska­be­ne.
Svømmehallen påta­ger sig ingen ansvar for bort­kom­ne ting.

 

Bruserum
Kroppen skal afva­skes uden bade­tøj før man gå i bas­sin eller sau­na.

 

Svømmebassiner
Bassiner eller dele af bas­si­ner­ne kan være udlånt til andre bru­ger.

Der er ikke liv­red­der til­ste­de når Herning Svømmehal lånes ud.

 

Sikkerhedsudstyr
Lejer skal altid hol­de sig ori­en­te­ret om hal­lens genop­liv­nings- og sik­ker­heds­ud­styr, hvor det befin­der sig og hvor­dan det betje­nes.

 

Genoplivningskuffert
Svømmehallen har fle­re genop­liv­nings­kuf­fer­ter med iltap­pa­rat til børn og voks­ne til kun­stigt ånde­dræt med og uden hjer­te­mas­sa­ge.

 

Alarm nød­k­nap­per­ne
Der er pla­ce­ret 16 rød/gule nød­k­nap­per i alle bas­si­n­om­rå­der
Alarm nød­k­nap­per­ne bru­ges når der er sket en ulyk­ke, du kan til­kal­de svøm­me­hal­lens per­so­na­le, der yde kva­li­fi­ce­ret første­hjælp.

 

Sikkerhed
Ingen må bade ale­ne i svøm­me­hal­len.
Børn og ikke svøm­me­re må ikke gå ind til bas­si­net uden føl­ge­skab med en vok­sen til at hol­de øje med dem.
Førstehjælpsuddannelse
Herning Svømmehals bade­vær­ter består hvert år erhvervs­liv­red­der­prø­ven.
Eksaminationen gen­nem­prø­ves af en auto­ri­se­ret dom­mer.

 

Hvordan opda­ges den druk­ne­de
Erfaringerne viser, at det oftest er en af de baden­de, der svøm­mer frem og til­ba­ge, som først får øje på en foru­lyk­ket på bun­den og til­kal­der per­so­na­let .
Personalet yder der­ef­ter den nød­ven­di­ge kva­li­fi­ce­re­de ind­sats.

 

Sikkerhedsudstyr
Herning Svømmehal har gen­nem åre­ne inve­ste­ret i tek­nisk sik­ker­heds­ud­styr.
For at få et bed­re over­blik, har svøm­me­hal­len instal­le­ret kame­ra­er over alle bas­si­ner­ne. Det giver et bed­re bil­le­de af hvad der sker under van­d­over­fla­den end opsyn ved bas­sinkan­ten.
Svømmehallen har genop­liv­nings­ud­styr til kun­stigt ånde­dræt og hjer­testar­ter, lige­som de er træ­nings­ud­styr til prak­tisk ved­li­ge­hol­del­se af genop­liv­ning med hjer­te­mas­sa­ge.

 

Vil du vide mere om svøm­me­hal­lens sik­ker­heds­sy­stem, eller bade­vær­ter­nes fær­dig­he­der – så kon­takt os. Vi viser ger­ne det hele frem og sva­rer på even­tu­el­le spørgs­mål.