herning svømmehal

ANSØGNING OM JOB

Følg neden­stå­en­de frem­gangs­må­de

Job hos Herning Svømmehal

Er du inter­es­se­ret i et job, enten som liv­red­der eller aqua-instruk­tør i et spæn­den­de mil­jø med gode kol­le­ger, så kun­ne Herning Svømmehal måske være arbejds­plad­sen.

Hvilke krav stiller vi til dig?

Din indstil­ling er vig­tig. Du kan lide at ser­vi­ce­re men­ne­sker og har god ener­gi og posi­tiv udstrå­ling. Du tri­ves med at hol­de en mas­se bol­de i luf­ten, arbej­der struk­tu­re­ret og mister sjæl­dent over­blik­ket. Du er kendt som en plig­top­fyl­den­de per­son, der får tin­ge­ne gjort og hol­der afta­ler.

Hvem kan søge job hos os?

Herning Svømmehal arbej­der for at ska­be størst mulig rum­me­lig­hed og plads til for­skel­lig­hed. Vi anser der­for alle – uan­set etnisk bag­grund, reli­gion, han­di­cap, køn, seksu­el ori­en­te­ring, alder og uddan­nel­ses­mæs­sig bag­grund, som kva­li­fi­ce­re­de ansø­ge­re.

Uddannelse

Når du bli­ver ansat i Herning Svømmehal, sør­ger vi for den nød­ven­di­ge uddan­nel­se til erhvervs­liv­red­der m.m.

Ansøgning

Du kan se even­tu­el­le ledi­ge stil­lin­ger på Herning Kommunes hjem­mesi­de. Du gør føl­gen­de:

Trykker på lin­ket: http://www.herning.dk/ledige-job
– Under fanen By, Erhverv og Kultur lig­ger even­tu­el­le stil­lings­op­slag i Herning svøm­me­hal

 

Har du spørgs­mål til ledi­ge stil­lin­ger så kon­takt:
Jette Lundø Michaelsen på tlf. 51 32 13 41