gitte-swimtag

SWIMTAG

Få over­blik over dine akti­vi­te­ter i van­det

Nu er det slut med at huske det svøm­me­de antal baner, når du er i bas­si­net i Herning Svømmehal. Swimtag, svøm­nin­gens svar på Endomondo, kan hol­de dig opda­te­ret med dine sene­ste frem­skridt og præ­sta­tio­ner i van­det.

 

Med et chi­parm­bånd på armen regi­stre­res auto­ma­tisk antal svøm­me­de baner, mel­lem­ti­der, svøm­me­tek­nik­ker, svøm­me­tag i minut­tet, distan­ce pr. svøm­me­tag, kal­o­ri­e­for­brug, del­ta­ge i kon­kur­ren­cer og meget mere.

 

Vi ønsker at moti­ve­re alle til at dyr­ke vand­mo­tion og vi er sik­ker på, at Swimtag vir­ker moti­ve­ren­de på både motio­ni­ster og mere gar­ve­de svøm­me­re.

 

Vind rejsegavekort..

Fra 1/1–19 til 31/3–19 løber en stor udfor­dring af stab­len hvor du kan være med i kon­kur­ren­cen om rej­se­ga­ve­kort til en vær­di af 10.000 kr. og træ­nings­s­lyn­ger til en vær­di af 3200 kr.

Der er opsat to udfor­drin­ger en for voks­ne hvor der skal svøm­mes 10.000 meter og en for børn under 13 hvor der skal svøm­mes 2.500 meter.

Du fin­der udfor­drin­ger­ne her:

Voksne: https://www.swimtag.net/challenge/24153/Sv%C3%B8m–Danmark-2019-(V)

Børn under 13: https://www.swimtag.net/challenge/24163/Sv%C3%B8m–Danmark-2019-(U13)

 

mini_dock_bands

PRIS FOR BRUG AF SWIMTAG

Kort til Swintag koster 62 kr. og giver ube­græn­set brug af syste­met.

 

Du skal bru­ge et med­lem­s­kort for at træk­ke et arm­bånd fra dock­ing­s­ta­tio­nen. Efter brug skal du sæt­te arm­bån­det til­ba­ge, og du kan efter­føl­gen­de føl­ge dine frem­skridt og resul­ta­ter ved at gå ind på: www.swimtag.net eller bru­ge Swimtag app’en som fin­des til både IOS og Android.