009

Visioner og mål for herning bad

Visioner og mål for Herning Svømmehal

Svømmehallens mis­sion
Herning Svømmehal skal være det fore­truk­ne akti­vi­tets­sted med vand til motion og samvær for bor­ge­re i alle aldre.

 

Svømmehallens vision
Herning Svømmehal vil være en aner­kendt vel­fun­ge­ren­de svøm­me­hal, hvor bade­vand­skva­li­tet og hygiej­ne er i top.

 

Børne- og fami­lie­bas­si­ner, motions- og kon­kur­ren­ce­bas­si­ner,  varmtvands­bas­si­ner og sau­na­er, skal sam­men med motions­lo­ka­let dan­ne ram­men for leg og svøm­ning.

 

Med en pro­ak­tiv ind­sats og god ser­vi­ce vil per­so­na­le og ledel­se ska­be hyg­ge­li­ge ram­mer i vel­fun­ge­ren­de loka­ler.

 

Vi vil være en attrak­tiv arbejds­plads, hvor per­so­na­let har et højt fag­ligt niveau.

 

Samarbejde mel­lem ledel­se, bor­ge­re og for­valt­ning er i høj­sæ­det i alt, hvad vi gør.

 

Virksomhedsplan
Vores virk­som­heds­plan viser, hvad Herning Svømmehal skal gøre for at leve op til at tage ansva­ret alvor­ligt og leve op til nuvæ­ren­de og frem­ti­di­ge behov for at lege, bade, svøm­me, under­vi­se og genop­træ­ne. Vi gør det ved at nytæn­ke vores mis­sion, vision og vær­di­er.

 

Læs hele virk­som­heds­pla­nen her