børne fødsesldag

BADNINGLANGE BANER

Vi til­by­der hyg­ge­lig ram­mer for hele fami­li­en – både inde og ude.

BADNING OG LEGFAMILIEHALLEN

Tag børn, bør­ne­børn eller nabo­ens børn med i Herning Svømmehal. Der er man­ge gode ople­vel­ser for både børn og voks­ne og man kan væl­ge mel­lem fle­re vand­dyb­der 30, 60 og 90cm i fami­lie­af­de­lin­gens 33,9  gr. var­me vand.

 

I fami­lie­af­de­lin­gen lånes udstyr til at lege med, balan­ce­rer på og svøm­me med. Derudover har bas­si­net fle­re sjove vand­sprøjte­ne figu­rer.

 

Udendørs er der åbent fra 1. juni til 31. august og her er der mulig­he­der for fami­lie­ak­ti­vi­te­ter som sol­bad­ning, svøm­ning og leg på det sto­re grøn­ne områ­de.

Athletic Man swimming in the pool

MOTIONS SVØMNING

Motionssvømning er godt for sund­he­den, da svøm­ning både styr­ker ånde­dræt, kredsløb og for­bræn­din­gen.

Motionssvømning i et af hal­lens sto­re bas­si­ner, er en sik­ker inve­ste­ring i krop­pens sund­hed, hvor mus­k­ler og led skå­nes for hård belast­ning. Husk også, at det er fan­ta­stisk afslap­pen­de, at slut­te af med at få mus­k­ler­ne var­met godt igen­nem, i en af svøm­me­hal­lens sau­na­er.

 

MORGENSVØMNING

Fra kl. 6.00 på hver­da­ge åbner svøm­me­hal­len døre­ne for mor­gen­bad­ning. Mange benyt­ter mor­ge­ner­ne til at få den dag­li­ge motion, og møder der­ef­ter frisk og fyldt med liter­vis af her­lig ener­gi ind på arbej­det.

 

Svømmehallen er hver mor­gen vært med gra­tis mor­genkaf­fe, i tids­rum­met 06:00 til 09:00. Desuden har vi en lang ræk­ke af de lands­dæk­ken­de avi­ser, samt gra­tisa­vi­ser, som man kan tage med sig.

 

ET FANTASTISK FÆLLESSKAB
Der er et helt unikt sam­men­hold og fæl­les­skab blandt mor­gensvøm­mer­ne. Mange mødes dag­ligt til såvel svøm­ning, som soci­alt samvær. Hvert år kåres årets mor­gensvøm­mer, og den høj­tid­lig­hed er noget gan­ske sær­ligt. Kommer du for før­ste gang, vil du hur­tigt mær­ke den helt sær­li­ge stem­ning der er blandt mor­gensvøm­mer­ne.