_MG_5818

FØDSELSDAGSVØMMEHALLEN

Hold dit barns fød­sels­dag i Herning Svømmehal

Nyd en fest­lig fød­sels­dag for den yngre del af familien.Vi reser­ve­rer og pyn­ter et flot fød­sels­dags­bord i den sto­re hal, i fami­lie­hal­len eller i møde­lo­ka­let, alt efter hvor I kun­ne tæn­ke jer at ophol­de jer.Der kan reser­ve­res bord ind­til en 45 minut­ter før de anfør­te luk­ke­ti­der. Huset skal være for­ladt på de anfør­te luk­ke­ti­der.
Se åbnings/lukketider under fane­bla­det: Åbningstider.I er vel­kom­men til at tage mad og drik­ke­va­re med hjem­me­fra og nyde dem i hal­len. Derudover tager vi ger­ne imod bestil­te mad­va­re, såsom pizza eller andet take away som i har bestilt til den sto­re dag.
I svøm­me­hal­len kan man købe soda­vand, jui­ce, kaf­fe, the og varm kakao til at sluk­ke tør­sten, samt is, slik og frugt til den søde tand.
Arrangementet koster:
Pr. barn 30,00 kr.
Voksne Adgangsbilletter
Voksne, der ikke bader Gratis
I svøm­me­hal­len har vi flot­te fød­sels­dag­sind­by­del­ses­kort, som I er meget vel­kom­men til at hen­te gra­tis.

Hvis I har spørgs­mål eller ønsker at boo­ke et arran­ge­ment, så kon­takt Herning Svømmehal på tele­fon 96 28 86 85.

 

Bestilling

Bestillingsblanket til fød­sels­dag kan afhen­tes i svøm­me­hal­len.
Elektronisk bestil­ling af fød­sels­dags­fest

I til­fæl­de af spørgs­mål ring til Herning Svømmehal på
tele­fon 96 28 86 85

 

Bekræftelse på book­ning
Din book­ning er først bekræf­tet, når du mod­ta­ger en mail/sms med »tak for din bestil­ling« samt sik­ker­heds­skri­vel­se.
Svaret kom­mer inden for 3 hver­da­ge, dog kan der i sko­ler­nes feri­e­pe­ri­o­der være læn­ge­re svar tid.

 

Sikkerhed i svøm­me­hal­len
Arrangementet fore­går i offent­lig åbnings­tid, hvor der det meste af tiden er bade­vær­ter ved bas­si­ner­ne. Vores per­so­na­le er imid­ler­tid igen garan­ti mod ulyk­ker, og jeg vil der­for bede jer læse føl­gen­de infor­ma­tio­ner grun­digt:

Sikkerhed i svøm­me­hal­len:

 • Sørg for at være nok voks­ne i sel­ska­bet til at hol­de øje med alle børn, hele tiden*
 • Du har ansva­ret, men bade­vær­ter­ne er selv­føl­ge­lig behjæl­pe­lig i til­fæl­de af ulyk­ker og står til rådig­hed til at besva­re spørgs­mål, smat råd og vej­led­ning
 • Alle børn der del­ta­ger skal bære et far­vet arm­bånd. Disse udle­ve­res ved ankomst.
 • Ingen børn må på noget tids­punkt være ale­ne i eller ved bas­si­ner­ne
 • Børnene rådes til at hol­de øje med hin­an­den
 • Inden bør­ne­ne går i van­det, skal de vide, at de:
  – Skal gå ved bas­si­ner­ne – aldrig løbe
  – Skal hol­de sig, hvor de kan bun­de, hvis de ikke kan svøm­me
  – Ikke må skub­be hin­an­den i van­det
  – Ikke må tvin­ge andre børns hove­d­er under vand
  – Ikke må kon­kur­re­re om at hol­de vej­ret længst tid under van­det

*En druk­neu­lyk­ke kan udvik­le sig på gan­ske få sekun­der. Et lil­le­bit­te øje­bliks uop­mærk­som­hed fra de voks­ne kan der­for være nok til, at tin­ge­ne går galt.

 

 

Farvede arm­bånd
Ideen med de far­ve­de arm­bånd er, at alle børn har et arm­bånd på.
Dette gør, at i som for­æl­dre kan se, hvil­ke børn i har ansva­ret for, samt at bør­ne­ne kan få en for­nem­mel­se af, at vi hører sam­men – vi skal hol­de øje og hjæl­pe hin­an­den – ikke bade ale­ne.