_MG_3524

MASSAGE AF ØMME MUSKLER

Få en kva­li­fi­ce­ret sport­s­mas­sa­ge til dine ømme mus­k­ler

Herning Svømmehals mas­sør, Kim Thrane Christensen, er uddan­net sport­s­mas­sør med 20 års erfa­ring i mas­sa­ge af sport­s­ska­der og ømme mus­k­ler.

Selv om Kim Thrane er sport­s­mas­sør, så er det ikke kun sport­s­folk der er i behand­ling. Ømme mus­k­ler, som føl­ge af dår­li­ge arbejds­stil­lin­ger, for­stræk­kel­se i for­bin­del­se med have­ar­bej­de og andre hver­dags­ska­der, behand­les også af svøm­me­hal­lens dyg­ti­ge mas­sør.

Sidst men ikke mindst kan du selv­føl­ge­lig også bru­ge mas­sa­gen til ren for­kælel­se til dig selv eller som gave til en ven.

Du fin­der mas­sø­rens åbning­sti­der her: herningbad.dk/aabningstider/massoer/

BESTIL TID
Ring på tele­fon 9628 8685 eller hen­vend dig ved recep­tio­nen næste gang, du besø­ger Herning Svømmehal.