bade aktiviteter

AQUA AKTIVITETER FOR ALLE

Vi har mas­ser af spæn­den­de og sun­de akti­vi­te­ter der hen­ven­der sig til alle aldre

AQUA MOTION

Hvor der væg­tes styr­ke, kon­di­tion og fedt­for­bræn­ding Aqua motion i Herning Svømmehal er 45 minut­ters tem­po­fyldt træ­ning i motions­bas­si­net – så får du sund motion til ved­li­ge­hol­del­se af din krop.

 

Forbrændingen i top
Ved aqua-motion for­bræn­der du op til tre gan­ge så meget ener­gi, som hvis du laver til­sva­ren­de øvel­ser på land. Vandmodstanden og opdrif­ten i van­det er hem­me­lig­he­den bag den­ne fan­ta­sti­ske effekt. Det føles ikke hårdt og ser til­sy­ne­la­den­de hel­ler ikke sær­lig ener­gikræ­ven­de ud. Skånsomt men effek­tivt.
Ved aqua-motion får du en kom­bi­na­tion af kon­di­tions­træ­ning, fedt­for­bræn­ding og styr­ke­træ­ning, hvor van­dets mod­stand gør, at du styr­ker krop­pens mus­k­ler helt ned til lil­letå­en og helt ind til de mind­ste mus­k­ler i ryg­gens muskel­skjold.
Til sidst afslut­tes motio­nen med udstræk­ning.

 

Alle kan være med til Aqua-motion, uan­set alder, køn, form og ska­van­ker. Du behø­ver ikke en gang at kun­ne svøm­me, for at være med, du til­mel­der dig blot hol­det, der træ­ner på lavt vand. Selv på dybt vand behø­ver, du ikke at være en mester­svøm­mer, da alle har aqua­bæl­ter på, for at kun­ne udfø­re øvel­ser­ne bedst muligt.

 

Skal du væl­ge hold på lavt vand eller dybt vand?
Hvis det er mest trygt for dig at væl­ge lavt vand gør du det, vil du der­i­mod bru­ge fle­re mus­k­ler væl­ger du Aqua på dybt vand. På dybt vand giver det en stør­re for­bræn­ding og dels styr­ker det krop­pens muskel­skjold og mus­k­ler­ne omkring din rygsøj­le.

 

Er du sta­dig i tvivl, så vælg hol­det i 25 meter bas­si­net, da du her kan væl­ge mel­lem lavt eller dybt vand.

 

Klik her for at se tider for Aqua-motion

BABY-AQUA

Til baby-Aqua er der fokus på 3 ting:
– vandtil­væn­ning
– selv­red­ning
– samvær

Undervisningen fore­går i fami­lie­hal­len, hvor van­det ca. er 33 gra­der varmt, hvil­ket gør at bar­net for­bin­der van­det med vel­væ­re. Alle bar­nets san­ser sti­mu­le­res i van­det, bl.a. følesan­sen, syns­an­sen, høresan­sen, smags­san­sen og balan­cesan­sen. Barnet skal være tryk ved at være i van­det, og skal sam­ti­dig have respekt for det. Hvis dit barn bli­ver ked af det, og ikke vil mere, så gå op af van­det. Det skal være en god ople­vel­se for både dig og dit barn.

Selvredning hand­ler om at bar­net skal kun­ne red­de sig selv, hvis det fal­der i van­det. Derfor er der man­ge rygø­vel­ser, da bar­net skal føle sig godt til­pas med at lig­ge på ryg­gen i van­det. Målet er at bar­net med tiden selv kan ven­de sig om på ryg­gen, og fly­de der i ste­det for på maven med hove­d­et nede i van­det. Derudover dyk­ker vi under van­det, så bar­net bli­ver dus med det­te, og ikke går i panik når det kom­mer under vand.

Baby-Aqua er en dej­lig stund mel­lem for­æl­dre og barn, uden for­styr­ren­de ele­men­ter f.eks. mobil­te­le­fo­ner. Her er der rig mulig­hed for samvær og nær­kon­takt med dit barn.

Hvornår kan en baby star­te
Når nav­le er lægt må du og din baby star­te på hol­det.

 

Hvad skal dit baby have på og hvad skal du have med
Din baby skal bru­ge bade­buk­ser med tæt­slut­ten­de ela­stik rundt om mave, ryg og lår.
Tag nog­le tør­re hånd­klæ­der med, såle­des baby­en ikke bli­ver kold, mens I bli­ver instru­e­re­de.

Der er mulig­hed for at have auto­stol eller lift med ind til bas­si­net.
Derudover er det en god ide at have en sut med.

 

Hvad koster det
Find prin­sen på vores hjem­mesi­den under pri­ser eller ring på tlf: 96 28 86 85

 

Hvor læn­ge varer under­vis­nin­gen
En lek­tion varer ca. 30 min.

 

Klik her for at se tider for Baby-Aqua

AQUA PUNKT

AquaPunkt er et træ­nings­pro­gram i vand, til trav­le dan­ske­re Omkring halv­de­len af os har haft ondt i led, ryg eller mus­k­ler inden for det sid­ste par uger. Det er alt, alt for man­ge. Men med den rig­ti­ge træ­ning kan man­ge af os få det bed­re. Det er bare ikke alle, der ved det.

 

Derfor har Gigtforeningen og Dansk Svømmebadsteknisk Forening sam­men lan­ce­ret AquaPunkt, der skal få dan­sker­ne til at træ­ne deres ømme punk­ter, når de er i svøm­me­hal­len.

 

Du bestem­mer
AquaPunkt er flek­si­bel motion, som pas­ser til en travl hver­dag. Du træ­ner, når du vil, og så meget du vil, helt uaf­hæn­gigt af ube­kvem­me hold­ti­der. Og så kræ­ver det hver­ken de sto­re for­be­re­del­ser eller inve­ste­rin­ger at gå i gang.

 

AquaPunkt er gra­tis for alle, der kom­mer i svøm­me­hal­len. Øvelserne er beskre­vet på nog­le prak­ti-ske ron­del­ler, som du kan tage med hen til bas­sinkan­ten, og de red­ska­ber, du skal bru­ge, låner du i svøm­me­hal­len. Er du i tvivl om noget, eller har du brug for inspira­tion, kan du spør­ge vores AquaCoach (aqua vej­le­der). AquaCoachen er en spe­ci­a­lud­dan­net liv­red­der, som ved noget om vand­træ­ning.

 

Gør godt hvor det gør ondt
Der er ind­til vide­re udvik­let fire øvel­ses­se­ri­er, som gør godt der, hvor man­ge af os har ondt:

 

• Arme & skul­dre
• Lænd & mave
• Hofter & ben
• Afkobling & vel­væ­re

 

Træningen udret­ter ikke mirak­ler, men den giver dig et puf ind i den gode, akti­ve spiral. Vand er nem­lig en fan­ta­stisk mak­ker, når du vil træ­ne dine ømme punk­ter. Nænsom og effek­tiv på sam­me tid.

 

Gigtforeningen har i man­ge år stå­et for træ­nin­gen i varmtvands­bas­si­ner­ne rundt om i lan­det. Det er en af de få mulig­he­der, men­ne­sker med svæ­re gigtsyg­dom­me har for at træ­ne, uden at det gør ondt. Det er den­ne unik­ke viden, vi nu over­fø­rer til de almin­de­li­ge svøm­me­hal­ler.